Παράθυρο Συντήρησης

Για τις ανάγκες τακτικής συντήρησης, όσο και για τις ανάγκες ενσωμάτωσης νέων υπηρεσιών, τεχνικών, ρυθμίσεων, παραμέτρων, πρωτοκόλλων κλπ. στην υποδομή της υπηρεσίας "Ασύγχρονη και Σύγχρονη Πλατφόρμα Εκπαίδευσης Λεοντείου Σχολής Νέας Σμύρνης" (εξυπηρετητές, αποθηκευτικός εξοπλισμός, λογισμικό κ.α.), απαιτούνται ενέργειες που μπορεί να επιφέρουν αστάθειες ή άλλα μη αναμενόμενα αποτελέσματα στην παροχή των ψηφιακών υπηρεσιών. Για αυτόν το λόγο και προκειμένου οι όποιες δυσλειτουργίες να προκύπτουν ελεγχόμενα, ορίζονται ένα ή περισσότερα παράθυρα συντήρησης (maintenance windows).

Όλες οι μείζονες αλλαγές, αναβαθμίσεις, ενεργοποιήσεις νέων τεχνικών ή χαρακτηριστικών κλπ. γίνονται κατά τη διάρκεια ενός παραθύρου. Αν κατά τη διάρκεια χρήσης κάποιου παράθυρου για αναβαθμίσεις, ενεργοποίηση νέων τεχνικών κλπ. παρουσιαστούν προβλήματα και παρέλθει το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, πραγματοποιείται επάνοδος στην προηγούμενη γνωστή, σταθερή κατάσταση.

Παρακαλούμε τους χρήστες κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου Παραθύρου Συντήρησης να μην εκτελούν εργασίες για τις οποίες μπορεί να προκληθεί απώλεια των δεδομένων τους σε πιθανή διακοπή λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. διεξαγωγή Online test, διόρθωση ασκήσεων, συγγραφή κειμένων  κ.α.)

Η χρήση του παράθυρου συντήρησης συνιστάται σε περιπτώσεις όπου:

  •     Είναι δεδομένο ή πολύ πιθανό ότι θα προκύψει διακοπή λειτουργίας των υπηρεσιών από τη διαχειριστική ενέργεια.
  •     Η πιθανότητα να προκύψει πρόβλημα ή αστάθεια από την διαχειριστική ενέργεια εκτιμάται ότι είναι μικρή.
    Ο χρόνος εξακρίβωσης του κατά πόσο η διαχειριστική ενέργεια είναι επιτυχής είναι σύντομος (της τάξης των λεπτών).
    Είναι δεδομένο ή πολύ πιθανό ότι, αν απαιτηθεί μετάβαση στην προηγούμενη σταθερή κατάσταση, θα απαιτηθεί εκ νέου διακοπή λειτουργίας του δικτύου ή των υπηρεσιών.

Διακρίνονται τα παρακάτω παράθυρα συντήρησης :

  • Τετάρτη πρωί: 8:00 - 10:00

Στην περίπτωση που το παράθυρο συντήρησης  συμπίπτει με αργία ή ημέρα που για άλλο λόγο (ανωτέρα βία κλπ.) είναι αδύνατη η τέλεση των απαραίτητων ενεργειών διαχείρισης, το Κέντρο Ψηφιακών Δικτύων & Υπηρεσιών Λ.Σ.Ν.Σ.  ενδέχεται να μεταφέρει το παράθυρο συντήρησης. Επίσης, η διάρκεια των Παραθύρων Συντήρησης ενδέχεται να επιμηκυνθεί κατ' εξαίρεση για την πραγματοποίηση εργασιών των οποίων η αναμενόμενη διάρκεια ξεπερνά το μέγεθος του Παράθυρου. Και στις δύο περιπτώσεις θα υπάρξει ενημέρωση.

Σημειώνεται πως για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών και την διασφάλιση της σταθερότητας του δικτύου και των υπηρεσιών, εργασίες μπορεί να γίνουν και εκτός Παραθύρων Συντήρησης.